Seminarium Historik

narcissus2004 – 2009

Undervisning på grundläggande psykoterapiutbildning

 

Seminarium / föreläsningar

2004

Borderline

Föteläsning 12 november

 

2005

Tvångsneuros

Litteratur:
Freud Sigmund, Iakttagelser beträffande ett fall av tvångsneuros (Råttmannen) [1909],
ur Fallstudier (2000), Band VI, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freud Sigmund, Disposition för tvångsneuros. Ett bidrag till neurosvalets problem [1913],
ur Neuros och psykos, Småskrifter, Band VII, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freudföreläsning 3 juni

 

Narcissism

Föreläsning 21 oktober

 

Depression

Litteratur:
Freud Sigmund, Sorg och melankoli [1915], ur Metapsykologi (2003), Band IX, ur Samlade
skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Haynal André, Depression & Creativity (1976), International Universities Press, Inc.
New York

Föreläsning 2 december

 

2006

Överföring

Litteratur:
Racker Heinrich, Transference and Countertransference (1988 ), Karnac Books

Föreläsning 24 februari

 

Motöverföring

Litteratur:
Racker Heinrich,Transference and Countertransference (1988 ), Karnac Books

Föreläsning 12 maj

 

Masochism

Litteratur:
Benjamin Jessica, Master and Slave, ur  The Bonds of Love (1988), Pantheon

Freud Sigmund, Masochismens ekonomiska problem [1924], ur Metapsykologi (2003),
Band IX, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Föreläsning 22 september

 

Oedipalkonflikten

Föreläsning 10 november

 

2007

Drömmar

Litteratur:
Freud Sigmund, Drömtydning [1900] (1996), Band II, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freud Sigmund, Föreläsningar, Orientering i psykoanalysen [1915-17, 1932] (1996), Band I, Samlade
skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freudföreläsning  2 mars

 

Hämning och Kreativitet

Litteratur:
Chasseguet-Smirgel Janine, De två träden i trädgården (1991), Sfph

Chasseguet-Smirgel  Janine, Creativity and Perversion, (1996), Free Association Books

Klein Melanie, Kärlek, skuld och gottgörelse (1988), Natur och Kultur

Freud Sigmund, Tre avhandlingar om sexualteori  [1905], ur Sexualiteten (1998), Band V,
Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freud Sigmund, Jaget och detet [1923], ur Metapsykologi (2003), Band IX, ur Samlade
skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freud Sigmund, Nya föreläsningar publicerade 1932, ur Föreläsningar, Orientering i
psykoanalysen
(1996), Band I, Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Winnicott W Donald, Den skapande impulsen (1993), Natur och Kultur

Föreläsning 7 september

 

Drömmar

Litteratur:
Freud Sigmund, Drömtydning [1900](1996), Band II, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freudseminarium, 4 tillfällen, höstterminen, ingår i en serie Freudseminarier arrangerade av
Svenska psykoanalytiska föreningen i Göteborg

 

2008

Depressioner Inledningsanförande på föreläsningsdag i Göteborg, 9 maj, arrangerad
av Svenska psykoanalytiska föreningen

 

2009

Drömmar

Litteratur:
Freud Sigmund, Drömtydning [1900](1996), Band II, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freudseminarium, 5 tillfällen, vårterminen

 

Sorg och Depression

Litteratur:
Sigmund Freud, Sorg och melankoli [1915], ur Metapsykologi (2003), Band IX, ur Samlade
skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Haynal André, Depression & Creativity (1976), International Universities Press, Inc. New York

Seminarium, 5 tillfällen, höstterminen

 

Hämning och Kreativitet

Föreläsning 13 oktober

 

Inledningsanförande på föreläsningsdag om Depressioner i Lund, 23 oktober, arrangerad
av Svenska psykoanalytiska föreningen

 

2010

Master and Slave, om sadism och masochism

Litteratur:
Benjamin Jessica, Master and Slave, ur  The Bonds of Love (1988), Pantheon

Fitzpatrik Hanly Margaret Ann, redaktör,  Essentials Papers on Masochism (1995),
New York University Press

Freud Sigmund, Masochismens ekonomiska problem [1924], ur Metapsykologi (2003),
Band IX, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Seminarium, 5 tillfällen, vårterminen

 

Narcissism

Litteratur:
Grunberger Bèla, New Essays on Narcissism (1989),  Free Association Books

Seminarium, 5 tillfällen, höstterminen

 

Perversion

Litteratur:
Chasseguet-Smirgel Janine, Creativity and Perversion, (1996), Free Association Books

Seminarium 15 december

 

2011

The Ego Ideal

Litteratur:
Chasseguet-Smirgel Janine, The Ego Ideal (1985),  Free Association Books

Seminarium, 5 tillfällen, vårterminen

 

Konst och Litteratur


Seminarierna bygger främst på Sigmund Freuds, men även andra teoretikers bidrag till
förståelsen av ämnet utifrån psykoanalytiskt perspektiv. Hur man genom genuin sublimering,
via konst och litteratur, kan nå rikedomen i sitt omedvetna för ett ögonblick belyst.

Litteratur:
Freud Sigmund, Konst och litteratur (2007), Band XI, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freudseminarium, 5 tillfällen, höstterminen, ingår i en serie seminarier arrangerade av
Svenska psykoanalytiska föreningen i Göteborg

 

2012

Kärleken och Sexualiteten

Seminariet bygger på Sigmund Freuds teorier om kärlek, sexualitet, könsskillnader och neuros.

Litteratur:
Freud Sigmund, Sexualiteten (1998), Band V, Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freudseminarium, 5 tillfällen, vårterminen

 

Soulmurder, psykiskt våld mot barn

Föreläsningen gavs med utgångspunkt i Leonard Shengolds bok Soulmurder, och behandlade
bland annat de konsekvenser som följer hos personer som utsatts för omfattande psykologiskt
våld som barn, overt eller mer eller mindre subtilt förövat av någon närstående, ofta den ena

eller båda föräldrarna.
Shengold betonar att barnet under sådana omständigheter är hänvisat till ett absolut beroende
av förövarna, och reaktionen på misshandeln innehåller en osmältbar kombination av
hjälplöshet och vrede, vilket i sin tur måste förtryckas för att barnet ska överleva.
Hjärntvätt både från förövarnas och barnets sida gör det möjligt att förtränga vad som hänt
och/eller händer. Barnet blir ett objekt  i den andres ägo, totalt underkastad den andres makt,                      känslan av identitet går därmed  förlorad, själen  befinner sig i träldom hos den andre. Med Paul Schrebers
uttryck absorberas livet av den andre. Förmågan att känna vitalitet och glädje i livet har allvarligt
beskurits.

Litteratur:
Freud, Sigmund  [1909]: Iakttagelser beträffande ett fall av tvångsneuros (Råttmannen) i
Samlade skrifter av Sigmund Freud, Fallstudier VI (2000), Stockholm: Natur&Kultur.

Freud, Sigmund  [1910]: Om urordens antitetiska betydelse i Samlade skrifter av Sigmund
Freud, Konst och litteratur XI (2007),  Stockholm: Natur&Kultur.

Freud, Sigmund  [1925]: Några psykiska följder av den anatomiska skillnaden mellan könen
i Samlade skrifter av Sigmund Freud, Sexualiteten V,  (1998), Stockholm: Natur&Kultur.

Johansson, Per Magnus  (2003): Freuds psykoanalys, Arvtagare I Sverige, del 2, Bd 3,
Göteborg: Daidalos

Johansson, Per Magnus  (2011): Arche, 34-35. Göteborg: Freudianska föreningen

Orwell, George  (1949): Nittonåttiofyra (1983), Stockholm: Atlantis

Shengold, Leonard  (1989): The Effects of Childhood Abuse and Deprivation, New York:
Fawsett Columbine

Sofokles [ca 442 f Kr]: Antigone  (2003): Lund: Ellerströms

Sofokles [ca 427 f Kr]: Konung Oidipus, i Grekisk litteratur (1996), Stockholm: Norstedts Förlag

Sofokles [ca 406 f Kr]: Oidipus i Kolonus  (1947), Stockholm: PA Norstedts Förlag

Föredrag på föreläsningsdag om Barnperspektiv i Göteborg, 24 februari, arrangerad av
Svenska psykoanalytiska föreningen

 

Totem och tabu och andra psykoanalytiska betraktelser på kulturen

Seminariet bygger på Sigmund Freuds teorier om människan som kulturskapande varelse. Ur
den oedipala konflikten med dess lidelsefulla begär, förgörande fantasier med beledsagande
skuldkänslor som skapar längtan efter försoning eller straff, framspringer överjaget och bildar
fundamentet för kulturens uppkomst och beständighet.

Litteratur:
Freud Sigmund, Samhälle och religion (2008), Band X, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freudseminarium, 5 tillfällen, höstterminen

 

Totem och tabu

Litteratur:
Freud Sigmund, Totem och tabu [1912-13], ur Samhälle och religion (2008), Band X,
Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freudseminarium, 6 oktober, arrangerat av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

 

Soulmurder, psykiskt våld mot barn

Föreläsning 15 oktober

 

Totem och tabu och det tvångsneurotiska dilemmat

Litteratur:
Freud Sigmund, Totem och tabu [1912-13]), ur Samhälle och religion (2008), Band X,
Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freud Sigmund, Iakttagelser beträffande ett fall av tvångsneuros (Råttmannen) [1909],
ur Fallstudier (2000), Band VI, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freud Sigmund, Disposition för tvångsneuros. Ett bidrag till neurosvalets problem [1913],
ur Neuros och psykos, Småskrifter, Band VII, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur
och Kultur

Freudföreläsning 3 december

2013

The Talking Cure

Anna O.s lyckosamt valda språkdräkt, betecknande det befriande moment som uppstår då det
bortträngda, för det medvetna själslivet ovälkomna reminiscenserna, namn- och tillkännages.
Enligt Sigmund Freud bildade det neurotiska symptomet en minnessymbol, ett substitut för
den från sitt föreställningsinnehåll avspjälkade affekten. Med språkets tillgänglighet återförenas
affekt och föreställning, neurosens grepp desarmeras och dess innehåll blir talbart.
Sigmund Freud och Josef Breuer fann att språket för människan har en katharsisk verkan, och
bildar ett surrogat för avreagerande och urladdning av en erfaren kränkning.
Seminariet följer de av Sigmund Freuds och även Josef Breuers arbeten som utgör den
psykoanalytiska teorins och praktikens begynnande tillblivelse.

Litteratur:
Freud Sigmund, Tidiga skrifter och historik (1997), Band III, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freudseminarium, 5 tillfällen, vårterminen

 

Drömtydning

Drömmar*  [Synonym; önskningar]

När hungern blir för svår och umbärandena många träder Natten till undsättning, och i salighetens rus,                        i sin Dröm, får man vila ut, i ”ett land som flödar utav mjölk och honung” [Andra  Moseboken 3:17].

Driven av ett förborgat sanningspatos söker den mänskliga varelsen oupphörligen bereda sina                                         innersta önskningar öppet uttryck.

Parallellt med det medvetna själslivet dväljs en överlägsen omedveten intelligens som via kodade                                  yttranden, nedsänkta i den manifest avsiktliga diskursen, söker komma till tals, uppenbara sin                                       dolda mening. Subjektets kodade yttranden  rymmer de hemliga, förkastade, frånstötande,                                   ursprungligen avsiktligt bortträngda,  lidelsefulla och hänsynslösa önskningarna. En dold mening                         uttalas parallellt med den av subjektet medvetet avsedda.

Människan är en begärande varelse [Lacan], och uppfyllelsen av det önskade, det begärda (begäret),                           blir målet för all existens. I drömmen sker detta i dold form om natten, där de infantila och förbjudna               önskningarna hallucineras som uppfyllda. Den manifesta drömmen bildar tendentiöst ett förvanskat               substitut för ett obekant innehåll, ”den maskerade uppfyllelsen av en bortträngd önskan” [Freud 1915-17].

Drömmens och det mänskliga varats ofrånkomliga, oupphörliga och allestädes närvarande paradigm;            associationernas lagbundenhet – härskar inom subjektet via associationstvånget i syfte att artikulera den bortträngda önskan ( =hallucinera den eftertraktade önskeuppfyllelsen).

Livet utspelar sig under en kompromissbildning mellan ”jagets motstånd och det återvändandes makt              ” [Freud 1896]. Oupphörligt härjar denna duell inom subjektet, i det psykiska symptomet samt i drömmen               med  tydlighet par excellence. Den bortträngda önskan strävar efter utlopp via associationstvånget i strid               med censuren som via associationsmotståndet söker förhindra dess återkomst. Censurens syfte blir att               skydda subjektet från att erkänna sitt ansvar inför det hon inte vill kännas vid utan i stället frånkänna sig.

Mardrömmen  förlänar i paritet med den tydda drömmen drömmaren att beskåda drömmens dolda mening.               I mardrömmen har ”tröghetsprincipen” [Freud 1895] satts ur spel och  bortom kulturens (lögnens) skyddande     hägn exponeras man brutalt för sina hemliga passioner. Den övermåttliga vederkvickelse som följer mardrömmen skyls och översköljs av den intensiva plåga det innebär att bevittna de fasansfulla önskningarna som uppfyllda.     Om mardrömmen  inte blir drömmaren övermäktig genererar den i sitt våld  en katharsiseffekt, om än smärtsam,  förutsatt att drömmaren förmår  införliva den;  mardrömmens söndrande och helande verkan.  ”I begynnelsen       var dådet” [Goethe, Faust I, 1808].

Tydningen av drömmen bidrar till mötet med drömmens latenta mening under humana former. Genom att           söka övervinna associationsmotståndet och därmed frigöra associationstvånget möjliggörs återerövrandet och artikulerandet av det ursprungliga, det först tänkta.

Herren sade, ” Sanningen skall befria eder (från synden)”  [Joh 8:31, 32] ”Att tala är att synda” [Legendre 1980].   Och om drömma är att tala utgör tydandet av drömmen  bikten som binder det drömmande subjektet vid brottet, bandet  som förlöser henne från sin synd.

Litteratur:
Freud Sigmund, Drömtydning [1900] (1996), Band II, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freud Sigmund, Föreläsningar, Orientering i psykoanalysen [1915-17, 1932] (1996),
Band I, Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freudseminarium 27 maj

 

2014

Sorg och melankoli

Drömmen om att ej behöva skiljas från, utan i stället bevara det exklusiva bandet obrutet till
den förlorade älskade personen eller kärleksobjektet som hålls ansvarig för kärleksförlusten,
förkroppsligas och manifesteras som uppfylld i melankolin.

I spelet mellan hat och kärlek – när sveken är för många och egenkärleken för stark – smids i
hemlighet en plan. Genom förförelsen till en kannibalistisk manöver, en hallucinerad sådan,
införlivas det förlorade kärleksobjektet och omsluts av subjektets eget jag. Förlusten är
förnekad när sorgen blev för tung.

Men priset, för uppfyllandet av det bedrägliga men obstinata kravet att kvarstå sammansluten
med det förlorade kärlekobjektet, ytterst representerande den tidiga modern, är högt. Fadern
exkluderas, närheten till språket, artikulerandet och meningsfullheten förflackas, autonomin
och självaktningen förloras. Och vuxenlivets privilegium – att på allvar – i nöd och lust – ingå
förbund med en annan människa blir onåbart.

Litteratur:
Freud Sigmund, Introduktion tilll narcissismen [1914], ur Metapsykologi
(2003), Band IX, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freud Sigmund, Sorg och melankoli [1915], ur Metapsykologi (2003), Band
IX, ur Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Freud Sigmund, Föreläsningar, Orientering i psykoanalysen [1932] (1996),
Band I, Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

Haynal André, Depression & Creativity (1976), International Universities
Press, Inc. New York

Klein Melanie, Ett bidrag till studiet av de manodepressiva tillståndens
psykogenes
[1935] ur Kärlek, skuld och gottgörelse (1988), Natur och Kultur

Klein Melaine, Sorg och dess samband med manodepressiva tillstånd [1940]
ur Kärlek, skuld och gottgörelse (1988), Natur och Kultur
Föreläsning, 17 december, arrangerad av Riksföreningen Psykoterapicentrum,
Västra Götaland

 

2018

Videokonferens om Ångest och panikattacker

Videokonferens 29 mars, för masterstudenter på KTH, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Språk: Engelska

 

Litteratur:
Freud Sigmund, Drömtydning [1900] (1996), Band II, Samlade skrifter av Sigmund Freud,
Natur och Kultur

Freud Sigmund, Föreläsningar, Orientering i psykoanalysen [1915-17, 1932] (1996),
Band I, Samlade skrifter av Sigmund Freud, Natur och Kultur

 

2019

Soulmurder – Psychological Violence against Children >>                                                                  

Föreläsningen hölls av Inga-Lill Lindström på en föreläsningsdag om ”Barnperspektiv” i februari 2012  i Göteborg anordnad av Svenska psykoanalytiska föreningen.

Föreläsningen, med utgångspunkt i Leonard Shengolds bok Soulmurder, The Effects of Childhood Abuse and Deprivation [1989], handlar om konsekvenser som följer för personer som utsatts för omfattande psykologiskt våld som barn, overt eller mer eller mindre subtilt förövat  av  närstående, ofta den ena eller båda föräldrarna.

 

”Finns det något liv utan mor och far?” Enligt Shengold är det en fråga som är särskilt angelägen och relevant  för personer som utsatts för psykologiskt våld som barn.

Shengold framhåller att det psykiskt misshandlade barnet är hänvisat till ett absolut beroende av förövarna, och  misshandeln och tortyren framkallar en osmältbar kombination av hjälplöshet och vrede, som i sin tur måste förnekas för att barnet skall kunna överleva. Barnet exponeras för hjärntvätt utförd av förövarna och  av barnet självt, hjärntvätt som gör det möjligt att förtränga vad som händer eller har hänt. Det intensiva behovet att se förövaren som god är absolut och barnet måste  identifiera sig med förövaren och därmed  tro att det är hon själv som måste vara dålig. ”Tilltron till de egna sinnenas vittnesbörd är bruten” (Ferenczi 1933).

Barnet blir ett objekt  i den andres ägo, totalt underkastad den andres makt, känslan av identitet går därmed förlorad, ”själen befinner sig i träldom hos någon annan”. Med Paul Schrebers uttryck, ”Livet absorberas av den andre”. Förmågan att känna vitalitet och glädje i livet har allvarligt beskurits. August Strindberg gav [1887] själamord innebörden att ”ta bort en persons anledning att leva”.

”På den förlorade äkthetens plats bakom en ”fasad av normalitet” är själamordsoffret förpassat till” skriver Shengold. ”Men hatet som misshandeln genererat gror bakom fasaden…Under ytan lurar mordiskhet och suicid”.

”Att förneka och att” hålla tillbaka” hatet blir tvångsmässigt och fundamentalt”. Att en person utsatts för psykisk misshandel och tortyr avslöjas genom de massiva försvarshandlingar som är involverade, och av intensiteten i upprepningstvånget av att bli plågad och straffad och den centrala positionen av ett skuldtyngt fantasiliv

Shengold anför ”Att känna kärlek innebär för den misshandlade barnet att känslomässigt öppnas upp för  förövaren vilket i det omedvetna leder till en  förväntan på fara, att vara traumatiserad och  antydningar och förnimmelser av jag-upplösning ger sig tillkänna”. Det misshandlade barnet är förpassat till passivitet och drivs samtidigt av en kannibalistisk strävan. ”Intensiteten i hatet är massivt och förlamande”  och invaderar meningsfulla relationer och hotar ständigt att förstöra banden till andra människor.

Vid sidan av misshandel och berövanden  menar  Shengold att  indulgens och övermåttlig behovstillfresställelse ofta spelar en ansenlig roll. Åven Rudyard Kipling uppmärksammar sådana överträdelser, han skildrar i sina berättelser den narcissistiska sårbarheten som kan åtfölja det övermåttligt tillfredsställda barnets grandiositet. Denna sårbarhet blir en ytterligare börda för själamordsoffret att bära.                                                                                         

Videoseminarium Youtube, Release 11 augusti

Språk: Engelska

Litteratur>>

 

2020

Film och psykoanalys, hur förhåller de sig till varandra?

Filmseminarium, 7 maj, via Zoom

Natacha April Sourys och Sebastian Johansson Micci visar sina examensfilmer från HDK – Valand, Göteborgs universitet, En Familie / Layers of Skin och The Drowning Goat

Med efterföljande diskussion med Natacha April Sourys, Sebastian Johansson Micci, Inga-Lill Lindström samt moderator Ram Krishna Ranjan

Språk, engelska

 

2021

Sommartid – sveket mot solen

Artikel om sommartid / tidsomställningen utifrån ett humanistiskt perspektiv, skriven av Inga-Lill Lindström. I debatten lyser perspektivet med en remarkabel frånvaro. I artikeln betonas den postmoderna människans alienation inför naturen, kulturen och historien. Artikeln är publicerad i kulturtidskriften Fritänkaren, Nr 295, 2021.